สมาชิกสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ ดอนเมือง

  • สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • สมาชิกสามัญ
  • สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกกิตติมศักดิ์ (สีทอง)

          บัตรสีทอง สำหรับบุคคลสำคัญ หรือผู้มีอุปการคุณสนับสนุนกิจการกองทัพอากาศ หรือกิจการสนามกอล์ฟกองทัพอากาศเป็นอย่างสูงและต่อเนื่องตลอดมา ที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก  ซึ่งคณะอนุกรรมการจะออกบัตรสมาชิกให้บัตรมีอายุ ๑ ปี หรือตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศกำหนด

สมาชิกกิตติมศักดิ์ (สีเงิน)

          บัตรสีเงิน สำหรับผู้มีอุปการคุณอย่างสูงแก่กองทัพอากาศ หรือกิจการสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ ดอนเมือง คณะอนุกรรมการจะพิจารณาออกบัตรสมาชิกให้ บัตรมีอายุ ๑ ปีเจ้าของบัตร มีสิทธิ์ออกรอบเล่นกอล์ฟได้ด้วยตนเอง  โดยให้ชำระค่าใช้สนาม (Green Fee)  ในอัตราตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ให้ชำระตามปกติ

สมาชิกสามัญ

บัตรประเภทนี้จะออกให้สำหรับข้าราชการทหารอากาศประจำการ พร้อมคู่สมรส/บุตร ที่อายุไม่เกิน 25 ปี  และนายพลต่างเหล่าทัพ รวมทั้งผู้เกษียณอายุราชการ

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

  • บัตรประจำตัวข้าราชการทหาร
  • รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ 1 ใบ
  • ทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสข้าราชการทหารอากาศ)
  • สูจิบัตร หรือทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อบิดาหรือมารดาที่เป็นทหารอากาศ (กรณีบุตรข้าราชการทหารอากาศ)

สมาชิกวิสามัญ

บัตรประเภทนี้ออกให้สำหรับ สมาชิกชำระค่าบำรุงรายปีของสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์   ข้าราชการทหารอากาศที่ลาออกจากราชการนายทหารนักเรียน  นายทหารนักศึกษา  และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอุปการคุณ หรือเอื้อประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ หรือกิจการสนามกอล์ฟกองทัพอากาศ ดอนเมือง ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา
  • รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ 1 ใบ
  • สมาชิกข้าราชการทหารอากาศลาออก ใช้บัตรข้าราชการบำนาญ

สมาชิก
สนามกอล์ฟกานตนรัตน์ 1 ปี

4,000 ฿

กรีนฟี (วันธรรมดา) 300 บาท  200 บาท

กรีนฟี (วันหยุด) 600 บาท  300 บาท

แคดดี้ 350 บาท

รถกอล์ฟ 400 บาท

สมาชิกอาวุโส
สนามกอล์ฟกานตรัตน์ 1 ปี

*เฉพาะผู้มีอายุ 60 ขึ้นไป

2,000 ฿

กรีนฟี (วันธรรมดา) 300 บาท  150 บาท

กรีนฟี (วันหยุด) 600 บาท  200 บาท

แคดดี้ 350 บาท

รถกอล์ฟ 400 บาท

สนามกอล์ฟกานตรัตน์

สนามกอล์ฟกานตรัตน์ (สนามงู) กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

 โทรจองเวลาออกรอบ : 02 534 3842 , 089 117 7483

© Copyright 2016 RTAF Golf Course. All Rights Reserved.