ผู้บังคับบัญชา

พลอากาศเอก ประยูร ธรรมาธิวัฒน์
ประธานอนุกรรมการ

พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์
รองประธานอนุกรรมการ

พลอากาศโท สมควร รักดี
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ธีรพล สนแจ้ง
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี กีรติ ปิงเมือง
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี อาณัติ เดชพร
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี สรวิชญ์ สุรกุล
อนุกรรมการและเหรัญญิก

นาวาอากาศเอก ประสพชัย ณีวงษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ